Тази страница е направена с помощта на Европейския съюз и Република България,

Програма ФАР BG 2003/004-937.05.01 „Изпълнение на предприсъединителните ангажименти на Република България в областта на здравословните и безопасни условия на труд”.

Отговорност за съдържанието й носи единствено „Пластек” ООД и по никакъв начин тя не отразява мнението на Европейския съюз. 

 

Програма ФАР BG2003

BG2003/004-937.05.01 „Изпълнение на предприсъединителните ангажименти на Република България в областта на здравословните и безопасни условия на труд”

 

На 1 Април 2006 г., „Пластек” ООД – гр. Пловдив започна изпълнение на Договор BG2003/004-937.05.01.27 „Удоволствието да си работник” по Програма BG2003/004-937.05.01 „Изпълнение на предприсъединителните ангажименти на Република България в сферата на здравословните и безопасни условия на труд” на Министерство на труда и социалната политика, чрез финансовата подкрепа на Програма ФАР. Проектът бе с продължителност 12 (дванадесет) месеца и бе насочен към подобряване на безопасните и здравословни условия на труд във фирмата, чрез укрепване на работния капацитет и здравето на работната сила и изпълнение на част от препоръките на Службата по трудова медицина за намаляване, ограничаване и контрол на риска. За достигане на целите на проекта, бяха ремонтирани два крана и закупена система за гранулиране, с цел да се улесни работата на персонала.

 

Възложител Министерство на труда и социалната политика


Финансираща програма

Програма ФАР на Европейския съюз – BG2003/004-937.05.01 „Изпълнение на предприсъединителните ангажименти на Република България в областта на здравословните и безопасни условия на труд”

 

Обща цел на проекта

 

Общата цел на проекта бе да се достигне по-добро ниво на здравословни и безопасни условия на труд в “Пластек” ООД – гр. Пловдив, фирма, представител на химическата индустрия (една от четирите, определени като високо рискови в Проектния фиш(минна, химическа индустрия, металургия и строителство) и по-точно – производството на изделия от каучук и пластмаса, и по този начин да се допринесе за изпълнението на предприсъединителните ангажименти на Република България в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

 

Специфични цели на проекта

 

  • Укрепване на работния капацитет и здравето на работната сила в „Пластек” ООД, чрез осигуряване на по-безопасна и по-удобна работна среда, тъй като работната ръка, като един от най-важните ресурси за всяка фирма и за капацитета и качеството на производството, се нуждае от допълнително мотивиране;
  • Изпълнение на част от препоръките от „Програма с предприетите мерки, срокове и отговорни лица за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска, както и организацията и контрола за изпълнението на мерките в „Пластек” ООД”, основана на Оценката на риска, изготвена от Служба по трудова медицина.

 

Продължителност на проекта

12 (дванадесет) месеца

  

Целеви групи

Целевата група е персоналът работещ и в „Пластек” ООД – гр. Пловдив (съобразена с дефинираната от самата програма целева група – персоналът, работещ в предприятията от химическата индустрия – производители на изделия от каучук и пластмаса).

 

Основни дейности

Основните дейности по този проект бяха насочени към доставката на система за гранулиране и ремонта на два крана – един козлови и един мостов. Осигуряването на това оборудване изпълни част от препоръките на „Програмата с предприетите мерки, срокове и отговорни лица за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска, както и организацията и контрола за изпълнението на мерките в „Пластек” ООД”, основана на Оценката на риска, извършена от СТМ и облекчи работата и натоварването на персонала.

  

Последна актуализация:

17.11.2011 г.