Проект №BG16RFOP002-2.089-5070 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“

 

На 21.10.2021 г. „ПЛАСТЕК“ ООД влезе в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.089-5070-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“.

 

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Резултатите са свързани с постигане на положителен ефект (по отношение на малките предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г.) за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, стабилност на работните места и продължаване дейността на предприятието минимум три месеца след приключване на проекта.

 

Общата стойност на проекта е 50 000,00 лв., които са изцяло финансирани от ЕС, чрез ЕФРР.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект BG16RFOP002-2.089-5070, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.